Search form

Howan 8:51

51Timan-an mazo gazed ini nga ya tao nga mintoman ka kanaong sindo diri iza pahamtangan ka kamatazen ka toong mga sala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index