Search form

Howan 8:52

52Minsambag ya mga Yodayo nga nahagdam kami nga inboang ko na maonga. Patay di si Abraham daw ya mga karaang propita na Diyos. Onhon sa mo paglaong nga kon tomanen na tao ya sindo mo diri iza mapatay?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index