Search form

Howan 8:9

9Pagpakabati ka niran ka saba ni Hisos nagatagsatagsa siran pagpanaw dizan. Ya mga malaas nanhon-a sonod ya mga batan-en. Wara ya minbato ka babazi kay nasakpan ya hinawa niran ka saba ni Hisos. Kamhan si Hisos ya nabilin daw ya babazi nga nagatindeg dizan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index