Search form

Howan 9

1Lomaza ka pomanaw si Hisos may nakitan naiza nga tao nga dara ka pagkatao ya pagkabota. 2Kamhan nangotana ya mga sakop ni Hisos nga Maistro, kay ono sa nga inkatao ya pagkabota naiton nga tao? Daw sin-o ya nakasala iza kon ya toong ginikanan? 3Minsambag si Hisos nga ya toong pagkabota diri kon garing ka toong sala. Diri kon garing ka sala na toong ginikanan basta minbeet ya Diyos dazaw impakita ya hinang nga madazaw gazed. 4Ka aldaw pen magatarabaho pen ya tao. Kon kahabzen di diri mahimo. Pamolinged ini mahitenged kanao kay ka dini pen hao ka kalibotan kinahanglan antoman hao ka tarabaho nga inhatag na Diyos nga minpakarimbaba kanao kay diri kita makatarabaho kon patay di kita. 5Ka dini pen hao ka kalibotan singed ka maaldaw pen kay hao ya makapawa ka kadeglem dini ka kalibotan.

6Ka nagapanaba pen si Hisos min-eleb iza dizan ka lopa kay intigmel naiza ya inelban nga lopa. Kamhan indapi ka mata na bota. 7Kamhan minsogo iza nga nagalaong nga komaro ko ka linaw inngaranan ka Siloi. Maghiram-os ko doro. Na, ya kahologan na ngaran nga Siloi ani Darahanan. Na, mintoman ya bota ka sogo ni Hisos. Paghiram-os naiza nakakita matood ya toong mata kamhan minbalik iza.

8Kamhan ya mga songbalay daw ya mga tao nga nakakita ka bota nga mangazoay ka wara pen iza madazaw nangotana siran nga daw iton ya tao nga nagalo-to ka pagpangazo izang dini kaini? 9Kamhan minlaong ya isa nga ani gazed iton. Minlaong ya iba nga diri kay masingedsinged lamang ya kanirang bayho. Kamhan ya tao nga madazaw di minlaong iza nga hao matood. 10Minsambag siran nga naono di sa nga nakakita di sa ya mata mo? 11Minsambag iza nga ya tao nga inngaranan kan Hisos min-eleb iza ka lopa. Kamhan insampenan naiza ya kanaong mata ka imbasà nga lopa. Minsogo sab iza kanao nga komaro ko ka sapa nga Siloi. Maghiram-os ko doro. Kamhan mintoman hao ka toong sogo. Paghiram-os nao dizan nakakita di matood ya kanaong mata. 12Kamhan nangotana siran daw hain sa iza koman? Minsambag ya tao nga wara hao mahagdam.

13Pagkakamhan ka in-ated niran dizan ka mga Parasiyo ya tao nga indazaw ni Hisos. 14Na, izang aldaw ka pagbasà ni Hisos ka lopa ka pagdazaw ka mata na tao ani tigpahimlay na mga Yodayo. 15Agon nangotana ya mga Parasiyo pag-isab nga ono sa nga nakakita di sa ko? Minsambag iza nga insampenan naiza ya kanaong mata ka lopa nga imbasà ka eleb. Kamhan impahiram-os hao. Kamhan nakakita di ya kanaong mata. 16Kamhan minlaong ya mga Parasiyo nga itong tao diri kon garing iza ka Diyos kay minlapas gazed iza ka balaed na Diyos kay indazaw naiza ya bota ka aldaw nga tigpahimlay. Kamhan ya pagtambal ka tao singed iton ka tarabaho. Minlaong ya ibang mga Parasiyo nga kon salaan iton nga tao onhon sa naiza paghinang ka madazaw singed kaiton? Kamhan namaglalis gazed siran. 17Agon minbalik siran pagpangotana ka tao nga daw ono ya hena-hena mo mahitenged kaitong tao kay iko ya indazaw naiza? Minsambag iza nga propita gazed iza na Diyos.

18Bisan ani ya toong sambag diri antoo ya mga Parasiyo nga iza ya bota nga nadazaw di. Agon impakarini niran ya ginikanan 19kay mangotana siran daw iton ya maanak mazo nga nabota sokad ka pagkatao? Naono sa nga nakakita di sa iza? 20Minsambag ya ginikanan nga ani matood ya kanaming maanak nga nabota sokad ka pagkatao naiza 21piro wara gazed kami mahagdam kon onhon sa naiza pagkita koman. Wara gazed kami mahagdam kon sin-o ya nakadazaw ka toong mata. Bot-an di iza agon pangotanhen mazo iza kay iza gazed ya ampanan-og kamazo. 22Ani ya pagsambag na toong ginikanan kay mahaldek siran ka mga Yodayo kay may daan sabot na Yodayo nga kon may tao nga ampanan-og nga si Hisos ani si Kristo nga hari nga pinili na Diyos bogawen gazed ya tao dini ka singbahan na mga Yodayo. 23Agon minsambag ya ginikanan nga iza ya pangotanhen mazo kay bot-an di iza.

24Kamhan impabalik pag-isab na mga Parasiyo ya tao nga madazaw di. Kamhan nagalaong siran nga sazaen mo ya Diyos kay iza ya nakadazaw kanmo. Diri kon si Hisos kay nahagdam sa kami nga maonga iza nga tao. 25Minsambag iza nga wara hao mahagdam kon maonga iza basta kay nahagdam hao nga izang dini kaini nabota hao piro koman nakakita di hao. 26Kamhan nangotana siran nga daw in-ono naiza ya mata mo pagtambal nga nakakita di sa? 27Minsambag nga impanan-ogan di nao kamo piro diri kamo antoo. Kay ono sa nga baliken pen sa ya pagpanan-og nao kamazo? Daw naazak isab kamo pagpasakop kanangiza? 28Kamhan nazehet siran pagsora nagalaong nga iza ya insakopan mo basta kan Moysis kami. 29Kay mahagdam gazed kami nga ya Diyos ani ya minsogo kan Moysis piro ya tao nga inngaranan kan Hisos wara kami mahagdam kon taga diin iza! 30Minsambag ya tao nga nabereng hao kamazo kay wara kamo mahagdam kon hain garing ya tao nga mindazaw ka kanaong mata. 31Mahagdam kita nga diri antabang ya Diyos ka tao nga maonga ya batasan. Hinoa tabangan naiza ya tao nga mintahod kanangiza daw mintoman ka toong naazakan. 32Sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan keteb koman waray nabatian nga may makadazaw ka tao nga nabota daan ka pagkatao. 33Kon diri kon garing ka Diyos ini nga tao diri gazed iza makadazaw kanao. Ani ini ya sambag na tao nga nadazaw di. 34Minsambag siran nga inkatao ya pagkabota mo kay iko ya salaan kamhan iko baza ya antoldo baza kanami nga mga maistro. Kamhan imbogaw niran iza dini ka singbahan niran.

35Pagpakabati ka ni Hisos minkaro dazon iza ka tao nga indazaw naiza kay ampangotana iza nga daw mintoo iko nga mindateng di ya tao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao? 36Minsambag ya tao nga Sinyor, ipanan-og mo kanao kon sin-o iza dazaw antoo hao. 37Minsambag si Hisos nga nakakita di ko kanangiza kay iza ya minpakiglaong kanmo koman. 38Minsambag ya tao nga Ginoo, antoo hao kanmo. Kamhan minlohod iza ka pagtahod kan Hisos. 39Kamhan minpamolinged si Hisos nga nagalaong nga timan-an mo gazed ini. Ya tood nao ka pagkarini ka kalibotan dazawen nao ya mata na mga nabota. Kamhan ya mga tao nga madazaw di koni ya mata, siran di hinoa ya mga bota.

40Pagpakabati ka na mga Parasiyo ka mga panaba ni Hisos minlaong siran nga ipasabot mo kanami ya kahologan na pamolinged mo. Daw kami disab ya mga nabota? 41Minsambag si Hisos nga ya tao nga waray kahagdamanan mahitenged ka Diyos waray sala naiza ka pag-away kanao. Basta kay makasasala kamo kay bisan naanad kamo koni ka pagsindo na Diyos min-away baza kamo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index