Search form

Howan 9:11

11Minsambag iza nga ya tao nga inngaranan kan Hisos min-eleb iza ka lopa. Kamhan insampenan naiza ya kanaong mata ka imbasà nga lopa. Minsogo sab iza kanao nga komaro ko ka sapa nga Siloi. Maghiram-os ko doro. Kamhan mintoman hao ka toong sogo. Paghiram-os nao dizan nakakita di matood ya kanaong mata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index