Search form

Howan 9:15

15Agon nangotana ya mga Parasiyo pag-isab nga ono sa nga nakakita di sa ko? Minsambag iza nga insampenan naiza ya kanaong mata ka lopa nga imbasà ka eleb. Kamhan impahiram-os hao. Kamhan nakakita di ya kanaong mata.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index