Search form

Howan 9:16

16Kamhan minlaong ya mga Parasiyo nga itong tao diri kon garing iza ka Diyos kay minlapas gazed iza ka balaed na Diyos kay indazaw naiza ya bota ka aldaw nga tigpahimlay. Kamhan ya pagtambal ka tao singed iton ka tarabaho. Minlaong ya ibang mga Parasiyo nga kon salaan iton nga tao onhon sa naiza paghinang ka madazaw singed kaiton? Kamhan namaglalis gazed siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index