Search form

Howan 9:2

2Kamhan nangotana ya mga sakop ni Hisos nga Maistro, kay ono sa nga inkatao ya pagkabota naiton nga tao? Daw sin-o ya nakasala iza kon ya toong ginikanan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index