Search form

Howan 9:21

21piro wara gazed kami mahagdam kon onhon sa naiza pagkita koman. Wara gazed kami mahagdam kon sin-o ya nakadazaw ka toong mata. Bot-an di iza agon pangotanhen mazo iza kay iza gazed ya ampanan-og kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index