Search form

Howan 9:22

22Ani ya pagsambag na toong ginikanan kay mahaldek siran ka mga Yodayo kay may daan sabot na Yodayo nga kon may tao nga ampanan-og nga si Hisos ani si Kristo nga hari nga pinili na Diyos bogawen gazed ya tao dini ka singbahan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index