Search form

Howan 9:27

27Minsambag nga impanan-ogan di nao kamo piro diri kamo antoo. Kay ono sa nga baliken pen sa ya pagpanan-og nao kamazo? Daw naazak isab kamo pagpasakop kanangiza?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index