Search form

Howan 9:31

31Mahagdam kita nga diri antabang ya Diyos ka tao nga maonga ya batasan. Hinoa tabangan naiza ya tao nga mintahod kanangiza daw mintoman ka toong naazakan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index