Search form

Howan 9:35

35Pagpakabati ka ni Hisos minkaro dazon iza ka tao nga indazaw naiza kay ampangotana iza nga daw mintoo iko nga mindateng di ya tao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index