Search form

Howan 9:39

39Kamhan minpamolinged si Hisos nga nagalaong nga timan-an mo gazed ini. Ya tood nao ka pagkarini ka kalibotan dazawen nao ya mata na mga nabota. Kamhan ya mga tao nga madazaw di koni ya mata, siran di hinoa ya mga bota.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index