Search form

Howan 9:40

40Pagpakabati ka na mga Parasiyo ka mga panaba ni Hisos minlaong siran nga ipasabot mo kanami ya kahologan na pamolinged mo. Daw kami disab ya mga nabota?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index