Search form

Howan 9:41

41Minsambag si Hisos nga ya tao nga waray kahagdamanan mahitenged ka Diyos waray sala naiza ka pag-away kanao. Basta kay makasasala kamo kay bisan naanad kamo koni ka pagsindo na Diyos min-away baza kamo kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index