Search form

Howan 9:7

7Kamhan minsogo iza nga nagalaong nga komaro ko ka linaw inngaranan ka Siloi. Maghiram-os ko doro. Na, ya kahologan na ngaran nga Siloi ani Darahanan. Na, mintoman ya bota ka sogo ni Hisos. Paghiram-os naiza nakakita matood ya toong mata kamhan minbalik iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index