Search form

Howan 9:8

8Kamhan ya mga songbalay daw ya mga tao nga nakakita ka bota nga mangazoay ka wara pen iza madazaw nangotana siran nga daw iton ya tao nga nagalo-to ka pagpangazo izang dini kaini?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index