Search form

Lokas 1:1

1Kan Tiyopilo ini nga kanaong higara,

Mataed ya mga minsoyat mahitenged ka mga inhinang ni Hiso Kristo ka dini pen iza ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index