Search form

Lokas 1:27

27Kay dizan may isang daraga nga asawhenen na amaama nga si Hosi nga kaliwat ni Dabid nga karaang hari na mga Yodayo. Kamhan ya ngaran naiton nga daraga si Mariya.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index