Search form

Lokas 1:32

32Dakola ya toong ngaran kay iza ya matood nga Maanak na Diyos nga pinakalabaw. Tagan iza na Ginoong Diyos ka lo-toanan ni Dabid ka paghari ka mga tao kay si Dabid ani ya apo ni Hiso Kristo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index