Search form

Lokas 1:35

35Minsambag si Gabril nga harian iko kaan na Madazaw nga Ispirito. Kamhan ya pinakalabaw nga Diyos anhatag iza ka kadazaw kanmo. Ya maimpis nga kanmong ianak waray sala naiza kay iza ya matood nga Maanak na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index