Search form

Lokas 1:36

36Wani pen ya ilaong nao kanmo nga ya kanmong lomon nga si Ilizibit nga wara makapanganak minkabdes isab iza ka maanak nga amaama. Bisan malaas di iza ikaenem di koman nga ka bolan ya toong kinabdesen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index