Search form

Lokas 1:41

41Pagpakabati ka ni Ilizibit ka saba ni Mariya minlihok dazon ya maimpis dalem ka toong tinai. Kamhan inharian si Ilizibit na Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index