Search form

Lokas 1:48

48Kay bisan pobri hao nagataremdem iza kanao nga toong sogoonon. Sokad koman dini ka pagsonodsonod ka tanan mga kaliwatan na mga tao antaremdem siran kanao nagalaong nga hao gazed ya impanaranginan na Diyos ka madazaw.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index