Search form

Lokas 1:69

69Inhatag kita naiza ka Manlolowas nga labaw ka gahem. Kamhan iza disab ya kaliwat ni Dabid nga karaang sogoonon na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index