Search form

Lokas 1:76

76Kamhan indogangan ni Zakariyas paglaong nga iko nga maanak nao, ngaranan ko ka propita na Diyos nga pinakalabaw kay iko ya anhon-a ka Ginoo dazaw an-andam iko ka toong pagdateng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index