Search form

Lokas 1:80

80Kamhan minsolig ya bata. Marig-en isab ya toong pagsarig ka Diyos. Kamhan nagahela iza doro ka kamingawan keteb ka pagsogod naiza ka pagsindo ka mga Yodayo nga mga kaliwatan ni Israil.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index