Search form

Lokas 1:9

9Kamhan inhinang naiza daw ya mga iba nga pari ya batasan niran nga namagriparipa kon sin-oy makaseled ka ikadowang kowarto dazaw ansonog ka parina. Ya ngaran naiton nga kowarto ani ya Labaw nga Tinahodan nga Hel-anan na Ginoo. Kamhan si Zakariyas ani ya makaseled koman.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index