Search form

Lokas 10

1Pagkakamhan kaiza minpili si Hisos ka mga iba pen nga sakop nga kapitoan may dowa sirang tanan. Kamhan impahon-a naiza ya tinagdowa ngaro ka tagsatagsa nga longsod daw ya mga dapit nga datnganan naiza kay-an. 2Minlaong iza kaniran nga mataed ya tao nga gosto ansakop kanao piro talagsa ka ya mga ansindo kaniran mahitenged kanao. Kamhan singed siran ka mga homay nga hinog di. Haloag gazed ya homazan piro talagsa ka ya mga magaani. Agon hangzoon mazo ya tag-iza ka anihen dazaw dogangan naiza pagpadara ka mga magaani ka pag-ani kaiton.

3Pomanaw di kamo. Pakarohan nao kamo ka mga salaan nga tao. Singed siran ka mga maiseg nga ido. Kamhan dizan kaniran ya batasan mazo singed iton ka batasan na mga karniro nga waray kaiseg. 4Diri kamo maghabay ka kowarta bisan singko sintabos. Pikit ka lawas ka lamang ya dara mazo, waray lain harominta. Diri kamo magheneng ka panaw mazo ka paglaonglaong ka tao kay basi malangan kamo.

5Dizan ka lagkaw nga impanikan mazo maglaong kamo paghon-a nga magmalinawen kamo ka paghela dini. 6Kon ampapanik siran kamazo ibilin mazo kaniran ya magazong hena-hena. Piro kon diri siran ampapanik kamazo diri kamo maghatag ka hena-hena nga magazon. 7Pabilin kamo dizan ka lagkaw nga inpanikan mazo paghon-a. Diri kamo magbalhinbalhin garing ka isang lagkaw ngaro ka lain. Ya makaen nga inlamisa niran singed iton ka sohol mazo agon kanen mazo daw inmen kay ya tarabahanti kinahanglan soholan. 8Kon andateng kamo ka longsod kanen mazo ya makaen nga inlamisa niran. 9Panbahawen mazo ya mga masakiten dizan kaniran. Maglaong kamo kaniran nga ansindo kami kamazo mahitenged ka pagpasakop na Diyos kamazo kay domatengay di ya hari nga pinili naiza.

10Kon andateng kamo ka longsod nga diri makaangay kamazo mag-azi kamo dizan ka kanirang mga dalan kamhan maglaong kamo kaniran nga 11bisan ya abog dini ka kanaming paa izabzab nami dazaw mahagdam kamo nga silotan kamo na Diyos. Magtimaan kamo kaini nga domatengay di ya hari nga pinili na Diyos. 12Panabaan ta kamo nga kay-an ka tirmino na Diyos ka pagbetang ka silot ka mga tao ya silot naiza kamazo labaw pen iton ka silot ka mga taga Sodoma nga maongang longsod kawandini pen.

13Kamhan minbaldeng si Hisos ka mga taga longsod nga mga dapit nga inhinangan naiza ka mga madazaw kay wara siran magbiza ka maongang hinang niran. Nagalaong iza nga kamo nga taga Korazin daw taga Bitsayda, magalised gazed kamo kay-an! Kay bisan minkita kamo ka kanaong mga inhinang nga madazaw wara kamo maghinelsel ka kamazong mga sala. Kon ipakita nao ini nga mga magazon dizan ka mga taga Tiro daw taga Sidon nga mga maongang tao kawandini pen, magahinang gazed siran ka batasan niran ka paghinelsel nga ambado ka maongang bado. Kamhan anbo-bo ka alibo ka kanirang mga olo. 14Agon kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao ya silot naiza kamazo labaw pen iton ka silot naiza ka mga taga Tiro daw Sidon.

15Minbaldeng sab si Hisos ka mga taga longsod ka Kapirnaom nagalaong nga kamo nga mga taga Kapirnaom, bisan nagahela hao dizan kamazo diri gazed kamo maghena-hena nga dakola ya kamazong ngaran dizan ka Diyos. Kay ipaababa gazed ya ngaran mazo kay wara kamo magbiza ka maongang hinang mazo. Madara gazed kamo baba ka inpirno.

16Kamhan minlaong iza ka toong mga sinarigan nga ya tao nga ampanalinga kamazo, hao gazed ya panalingzan naiza. Ya ansorasora kamazo hao gazed ya insorasora naiza. Ya ansorasora kanao insorasora gazed naiza ya Diyos nga minpakarimbaba kanao.

17Pagkadogay kaiza minbalik kan Hisos ya toong mga sinogo nga kapitoan may dowa siran. Nagasaza gazed siran daw nagalaong nga Ginoo, bisan ya mga maonga mintoo gazed siran ka kanaming sogo ka pagpadalagan pagpanaba nami ka kanmong ngaran. 18Minsambag si Hisos nga mahagdam hao daan ka pagkapildi ni Satanas kay madali gazed ya toong pagkaholog garing daked ka langit singed ka kadali na kilat. 19Intagan ta kamo matood ka gahem ka pagsagitnen ka mga halas daw ya mga orang-orang. Intagan sab kamo ka gahem ka pagpakadaeg kan Satanas nga kantang kaaway. Diri di gazed makaonga kamazo ya bisan ono. 20Piro diri kamo magsaza kay may gahem mazo ka pagpakadaeg ka mga maonga. Magsaza hinoa kamo kay nalista di ya kamazong ngaran daked ka libro na Diyos.

21Pagkakamhan kaiza insaza ni Hisos ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos daw nagalaong iza ka toong Ama nga Diyos nga Ama nao nga tag-iza ka kalangitan daw kalibotan, palad pen kay ya mga tao nga hopaw ya kanirang pagtoo wara mo siran pasabota ka kanaong sindo bisan kon ataas ya kanirang grado. Hinoa ya mga ansarig kanao bisan geramay ya kanirang kahagdamanan siran ya impasabot mo ka kanaong sindo. Madazaw kay iko ya minponto kaiton. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong Ama.

22Kamhan minpanaba iza ka mga tao nga hao ya insarigan na kanaong Ama ka tanan mga inhinang naiza. Hosto ya kasabtan naiza kanao. Hosto gihapon ya kasabtan nao kanangiza. Kamhan dizan ka bisan sin-o ya impili nao ipasabot nao ya batasan na kanaong Ama.

23Kamhan dizan ka waray lain tao nga makabati minpanaba si Hisos ka toong mga sinarigan nga madazaw ya pagpanarangin na Diyos kamazo kay kamo ya minkita ka kanaong mga inhinang. 24Timan-an mazo gazed ini nga mataed ya mga karaang propita na Diyos daw ya mga karaang hari nga gosto siran anseleng ka kanaong mga hinang singed ka inselengan mazo dini kanao koman piro wara itogot na Diyos kaniran. Gosto sab siran ampanalinga ka kanaong sindo singed ka nabatian mazo dini kanao koman piro wara itogot na Diyos kaniran.

25Pagkakamhan kaiza may isang maistro nga minkarini nga hanas ka mga balaed na Yodayo. Kamhan minlaong iza kan Hisos ka pagporba nga Maistro, daw ono ya kinahanglan nga hinangen o dazaw tagan hao ka bag-ong kinabohi nga diri mawara? 26Minsambag si Hisos nga ono say impasoyat na Diyos kan Moysis nga kamazong karaan? Ono ya imbasa mo dizan kaiton nga kasoyatan?

27Minsambag iza nga impasoyat na Diyos kan Moysis nga kinahanglan nga pagaazaken mazo pagtineed ya Ginoo nga kamazong Diyos. Kamhan isahen mazo ya kamazong hena-hena ka pagtaremdem kanangiza. Kamhan mag-azak kamo ka mga tao singed ka pag-azak mazo ka kamazong kaogaringen. 28Minsambag si Hisos nga hosto ya kanmong sambag. Magtoman ko dazaw mahatagan ko ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

29Kamhan amporba pen ya maistro kan Hisos nga nagalaong nga daw sin-o gazed ya tao nga angazen o kontana? 30Minsambag si Hisos nga pamolinged ini nga may isang ka tao nga angay ta nga Yodayo. Kamhan nagalogsong iza garing ka Hirosalem pasinged ngaro ka longsod nga Hiriko. Kamhan inbanganan iza na mga tolisan. Inhoboan niran iza daw impamagbonalan. Kamhan inbizaan iza nga mapatazay. 31Ka wara pen madogay may isang Yodayo nga pari nga nagalogsong dizan ka dalan. Pagpakakita ka naiza ka tao nga nagalised minlabay lamang iza dizan ka kilid na dalan. 32Kamhan may nakasonod nga Yodayo gihapon. Kaliwat iza ni Libita nga karaang pari. Pagpakakita ka naiza ka tao nga mapatazay minlabay iza dizan ka kilid na dalan. 33Kamhan may nakasonod pen isab nga taga Samariya. Na, ya mga taga Samariya daw ya mga Yodayo diri siran magkaangay kamhan intamay na mga Yodayo na mga taga Samariya kay diri kon mga kaliwatan ni Abraham siran. Na, pagdateng na taga Samariya ka tao nga nagalised inkaloy-an naiza bisan Yodayo ya tao. 34Kamhan imbo-boan naiza ya toong mga samad ka lana insaketan sab ka tambal nga mahapdes gazed pagdazaw. Kamhan impandapihan naiza ya Yodayo daw impasakay ka toong kabayo dazaw iated ngaro ka kolanganan. Kamhan magatabangan iza dizan. 35Pagkakonsilem inhatagan naiza ya tag-iza ka kolanganan ka kowarta daw nagalaong nga pag-aligarahen mo naa ini nga nabedlay. Kamhan pagbalik nao dini bayran ta ko ka kanmong magasto kon kolang pen ya kowarta. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka maistro nga Yodayo. 36Kamhan nangotana iza nga dizan ka tolong ka tao daw sin-o say nakaangay pagtineed ka tao nga intolis? 37Minsambag ya maistro nga ya tao nga nalooy kanangiza. Minsambag si Hisos nga pomanaw di ko. Kinahanglan maghaod ko ka toong batasan.

38Pagkakamhan kaiza nagapadazon si Hisos ka kanirang pagpanaw. Mindateng siran ka isang bariyo nga hel-anan na isang babazi si Marta ya ngaran. Kamhan minpapanik iza kan Hisos kay ampakaen. 39May lomon ni Marta si Mariya ya ngaran. Nagalo-to iza dini ka paahan ni Hisos kay naazak iza pagpanalinga ka toong sindo. 40Kamhan nawied si Marta ka pagkaen. Agon minkarini iza kan Hisos ka pagbaid nga nagalaong nga Ginoo, daw waray pagkawied mo nga impasagdan hao na kanaong lomon ka pagsen-ad? Long-on mo iza nga tabangan mo ya kanmong lomon. 41Minsambag ya Ginoo nga Marta, Marta, mataed gazed ya mga kawied mo. 42Kamhan madazaw gazed ya impili ni Mariya kay minpanalinga iza ka kanaong mga panaba. Kamhan diri makawa ya toong intoon dini kanao. Kay anikay inkinahanglan na tao ya pagpanalinga ka kanaong sindo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index