Search form

Lokas 10:1

1Pagkakamhan kaiza minpili si Hisos ka mga iba pen nga sakop nga kapitoan may dowa sirang tanan. Kamhan impahon-a naiza ya tinagdowa ngaro ka tagsatagsa nga longsod daw ya mga dapit nga datnganan naiza kay-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index