Search form

Lokas 10:12

12Panabaan ta kamo nga kay-an ka tirmino na Diyos ka pagbetang ka silot ka mga tao ya silot naiza kamazo labaw pen iton ka silot ka mga taga Sodoma nga maongang longsod kawandini pen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index