Search form

Lokas 10:13

13Kamhan minbaldeng si Hisos ka mga taga longsod nga mga dapit nga inhinangan naiza ka mga madazaw kay wara siran magbiza ka maongang hinang niran. Nagalaong iza nga kamo nga taga Korazin daw taga Bitsayda, magalised gazed kamo kay-an! Kay bisan minkita kamo ka kanaong mga inhinang nga madazaw wara kamo maghinelsel ka kamazong mga sala. Kon ipakita nao ini nga mga magazon dizan ka mga taga Tiro daw taga Sidon nga mga maongang tao kawandini pen, magahinang gazed siran ka batasan niran ka paghinelsel nga ambado ka maongang bado. Kamhan anbo-bo ka alibo ka kanirang mga olo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index