Search form

Lokas 10:15

15Minbaldeng sab si Hisos ka mga taga longsod ka Kapirnaom nagalaong nga kamo nga mga taga Kapirnaom, bisan nagahela hao dizan kamazo diri gazed kamo maghena-hena nga dakola ya kamazong ngaran dizan ka Diyos. Kay ipaababa gazed ya ngaran mazo kay wara kamo magbiza ka maongang hinang mazo. Madara gazed kamo baba ka inpirno.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index