Search form

Lokas 10:19

19Intagan ta kamo matood ka gahem ka pagsagitnen ka mga halas daw ya mga orang-orang. Intagan sab kamo ka gahem ka pagpakadaeg kan Satanas nga kantang kaaway. Diri di gazed makaonga kamazo ya bisan ono.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index