Search form

Lokas 10:2

2Minlaong iza kaniran nga mataed ya tao nga gosto ansakop kanao piro talagsa ka ya mga ansindo kaniran mahitenged kanao. Kamhan singed siran ka mga homay nga hinog di. Haloag gazed ya homazan piro talagsa ka ya mga magaani. Agon hangzoon mazo ya tag-iza ka anihen dazaw dogangan naiza pagpadara ka mga magaani ka pag-ani kaiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index