Search form

Lokas 10:20

20Piro diri kamo magsaza kay may gahem mazo ka pagpakadaeg ka mga maonga. Magsaza hinoa kamo kay nalista di ya kamazong ngaran daked ka libro na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index