Search form

Lokas 10:21

21Pagkakamhan kaiza insaza ni Hisos ya Madazaw nga Ispirito nga garing ka Diyos daw nagalaong iza ka toong Ama nga Diyos nga Ama nao nga tag-iza ka kalangitan daw kalibotan, palad pen kay ya mga tao nga hopaw ya kanirang pagtoo wara mo siran pasabota ka kanaong sindo bisan kon ataas ya kanirang grado. Hinoa ya mga ansarig kanao bisan geramay ya kanirang kahagdamanan siran ya impasabot mo ka kanaong sindo. Madazaw kay iko ya minponto kaiton. Ani ini ya inlaong ni Hisos ka toong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index