Search form

Lokas 10:22

22Kamhan minpanaba iza ka mga tao nga hao ya insarigan na kanaong Ama ka tanan mga inhinang naiza. Hosto ya kasabtan naiza kanao. Hosto gihapon ya kasabtan nao kanangiza. Kamhan dizan ka bisan sin-o ya impili nao ipasabot nao ya batasan na kanaong Ama.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index