Search form

Lokas 10:23

23Kamhan dizan ka waray lain tao nga makabati minpanaba si Hisos ka toong mga sinarigan nga madazaw ya pagpanarangin na Diyos kamazo kay kamo ya minkita ka kanaong mga inhinang.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index