Search form

Lokas 10:25

25Pagkakamhan kaiza may isang maistro nga minkarini nga hanas ka mga balaed na Yodayo. Kamhan minlaong iza kan Hisos ka pagporba nga Maistro, daw ono ya kinahanglan nga hinangen o dazaw tagan hao ka bag-ong kinabohi nga diri mawara?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index