Search form

Lokas 10:27

27Minsambag iza nga impasoyat na Diyos kan Moysis nga kinahanglan nga pagaazaken mazo pagtineed ya Ginoo nga kamazong Diyos. Kamhan isahen mazo ya kamazong hena-hena ka pagtaremdem kanangiza. Kamhan mag-azak kamo ka mga tao singed ka pag-azak mazo ka kamazong kaogaringen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index