Search form

Lokas 10:3

3Pomanaw di kamo. Pakarohan nao kamo ka mga salaan nga tao. Singed siran ka mga maiseg nga ido. Kamhan dizan kaniran ya batasan mazo singed iton ka batasan na mga karniro nga waray kaiseg.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index