Search form

Lokas 10:30

30Minsambag si Hisos nga pamolinged ini nga may isang ka tao nga angay ta nga Yodayo. Kamhan nagalogsong iza garing ka Hirosalem pasinged ngaro ka longsod nga Hiriko. Kamhan inbanganan iza na mga tolisan. Inhoboan niran iza daw impamagbonalan. Kamhan inbizaan iza nga mapatazay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index