Search form

Lokas 10:33

33Kamhan may nakasonod pen isab nga taga Samariya. Na, ya mga taga Samariya daw ya mga Yodayo diri siran magkaangay kamhan intamay na mga Yodayo na mga taga Samariya kay diri kon mga kaliwatan ni Abraham siran. Na, pagdateng na taga Samariya ka tao nga nagalised inkaloy-an naiza bisan Yodayo ya tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index