Search form

Lokas 10:34

34Kamhan imbo-boan naiza ya toong mga samad ka lana insaketan sab ka tambal nga mahapdes gazed pagdazaw. Kamhan impandapihan naiza ya Yodayo daw impasakay ka toong kabayo dazaw iated ngaro ka kolanganan. Kamhan magatabangan iza dizan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index