Search form

Lokas 10:35

35Pagkakonsilem inhatagan naiza ya tag-iza ka kolanganan ka kowarta daw nagalaong nga pag-aligarahen mo naa ini nga nabedlay. Kamhan pagbalik nao dini bayran ta ko ka kanmong magasto kon kolang pen ya kowarta. Ani ini ya pamolinged ni Hisos ka maistro nga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index