Search form

Lokas 10:38

38Pagkakamhan kaiza nagapadazon si Hisos ka kanirang pagpanaw. Mindateng siran ka isang bariyo nga hel-anan na isang babazi si Marta ya ngaran. Kamhan minpapanik iza kan Hisos kay ampakaen.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index