Search form

Lokas 10:40

40Kamhan nawied si Marta ka pagkaen. Agon minkarini iza kan Hisos ka pagbaid nga nagalaong nga Ginoo, daw waray pagkawied mo nga impasagdan hao na kanaong lomon ka pagsen-ad? Long-on mo iza nga tabangan mo ya kanmong lomon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index