Search form

Lokas 10:7

7Pabilin kamo dizan ka lagkaw nga inpanikan mazo paghon-a. Diri kamo magbalhinbalhin garing ka isang lagkaw ngaro ka lain. Ya makaen nga inlamisa niran singed iton ka sohol mazo agon kanen mazo daw inmen kay ya tarabahanti kinahanglan soholan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index